Cao Bằng trở lại bốn mươi bốn
Việt-Mỹ đồng minh mới khởi đầu
Nhật-Pháp bắn nhau cơ hội tới
Trung ương cùng Bác chuyển Tân Trào.