Bốn hai Người lại bước bôn ba
Đất khách hai năm quản xót xa
"Nhật ký trong tù" thơ bất hủ
Lòng đau nước mất nỗi quê nhà.