Căn cứ đầu tiên nuôi cách mạng
Bốn năm gian khó mãi không quên
Nhớ ngày thôn xóm thề theo Đảng
Thấm thoắt nay ngoài bảy chục niên.