Đông chớm thu qua rét chuyển thời
Non cao Nghĩa Lĩnh ngắm lưng trời
Ngỗng trời một vệt theo mây lạnh
Chim lạ mấy hàng ngược gió khơi
Núi Tản Sơn Tinh còn ghi truyện
Cột thề Thục Phán vẫn còn lưu
Vua Hùng phát tổ đây Nam Việt
Bốn tiết hành hương hãy nhớ về.