Những chữ "thôi"," bò chững bước", "nghé ngừng chơi" nói về việc anh Hồ Giáo qua đời.