Thu nay Băng Cốc ngắm trăng tròn.
Công nghiệp Mê Công tám mặt bàn
Năng lượng đầu tư tìm đối tác.
Hạ tầng cơ sở có bằng lòng.
Đông Tây nào lúc hành lang nối.
Quốc tế bang giao mở thị phần.
Nghe nói chơi xa nên cạnh thấy.
Bao giờ lại gặp để cùng bàn.


Băng Cốc 15-8-2019