Mai vàng xuân sắc cành gầy
Ngày thu cúc trắng đoá dày chen đua
Giữa đông cây lá đỏ thưa
Lúa xanh đồng ngập ngày vừa hè sang.