Sông Mê Kông hạ du cùng họp
Băng Cốc thu, quốc tế gặp nhau
Sinh vật nhiều dạng sông khúc khuỷu
Hợp nhau chăng thuỷ điện tranh đầu
Hai bờ dân ở đất khô ướt
Trăm mấy hồ đong nước thiếu đâu?
Tiếp với sông Lan Thương từ cổ
Chảy dài một mạch mãi mai sau.


Hội thảo về sông Mê Kông tại Băng Cốc, 6-9/9/2016.