Năm mỗi Liên Cơ Giải bóng bàn
Năm nay thi đấu tại Vĩnh Yên
Tài hơn tài có không khoan nhượng
Khó lại khó thêm chẳng lệch nghiêng
Thắng bại quyết phân nên đánh thẳng
Bại thua chẳng chịu giữ tay bền
Mênh mang biển sóng bờ đâu tá
Hưu tới năm sau gạt cỏ xanh.


Gạt cỏ xanh: chơi golf.