Chuyện xóm lúc lười chẳng đúng sai
Tân gia bọn trẻ nhắn ta về
Tiền sen chấm nước xuân qua chậm
Sáo trúc vút trời hạ đến rồi
Rau rút cua đồng cơm mấy bát
Trạch sông muối ớt rượu dăm ly
Nông nhàn chuyện phiếm ai cười thế
Nghe chúc năm nay mưa kịp thời.