Chẳng cần trang trại cũng điền viên
Mấy thước mái bằng đủ nắng xiên
Hành cải tưới nhiều lên kín chậu
Húng chanh chăm kỹ mọc đầy hiên
Dăm tầng thang bộ lưng thêm vững
Mấy khóm rau trồng chợ đỡ tiền
Ang gốm cá vàng sanh phủ đá
Chẳng cần trang trại cũng điền viên.