Trung thu làm khách bên hồ
Hồ Tây, Trúc Bạch quanh bờ chen chân
Trăng vàng ánh lạc sóng ngần
Điện cây chiếu toả, lá tầng vẫy mây
Bụi trần đâu dễ tìm ai
Bạn xưa thuở trước biệt thời khó hơn
Năm sau trăng đấy liệu còn
Cùng ai lại ngắm sóng vờn nước mây?