Tây nguyên đất đỏ ban mai
Miền trung cát trắng biển trời nắng chang
Sau mưa gương chiếu ruộng thang
Gió mài vách đá không gian ảnh trời.