Một chốn đi về mãi vẫn tìm
Còn chi vương vấn dấu trong tim
Lá, chiều lại nhớ bến xưa vắng
Một ánh thu qua có ngoái nhìn.