Trong tiệc hỏi thơ đâu dễ kiếm
Dừng ly mới thấy ý trong tim
Bạn tôi ít nhiều từng quen biết
Chớ ngại thân sơ cạn chén tình.