Nhà máy xây lên ai hưởng lợi
Bảy phần dân sống nghiệp nông canh
Nước bùn thuở trước trời soi bóng
Ruộng thóc mới gieo mạ tựa kim
Cày máy thay trâu bừa đất ải
Điện truyền tới xóm sáng nhà dân
Xưa nay trăm thuyết vì dân cả
Thôn nữ cơm chiều ánh điện hiên.