Ai biết Thường Châu tuyết trắng thay
Bao nghìn khách Việt đỏ cầu đài
Tuyết dày ánh bạc cao danh hiệu
Áo đỏ bóng vàng xuyên tuyết bay
Đừng khóc sóng đời xô số phận
Hãy cười hoa mới nở từ nay
Bóng tròn lượn lệch xưa nay thế
Mạnh mẽ chim đàn cất cánh bay.