Lớn người chứng lý biết đây
Mấy trăm năm trước sử dày đã tra
Buồm thô cưỡi gió lướt xa
Khắp miền biển bắc tuần tra hải phòng
Chèo tay mái gỗ binh hùng
Đạp cơn sóng dữ quản chung Cát Vàng
Duyên trời đá tạo chùa Hang
Lý Sơn sóng gió nắng chang không ngừng
Chuyện xưa việc cũ đã từng
Hoàng Sa, Bắc Hải ghi công Đội này
Chỉ huy Đội chức cơ cai
Vua ban hầu tước, khâm sai đặc quyền.