Đài cao sóng sớm rừng ven biển
Nghe vẳng đờn ca tài tử trầm
Tay gãy thầy đờn chơi thật khéo
Ca hay thôn nữ giọng vô phàm
Buồn thương đến mức nhan mi ướt
Vui thoả vô chừng rượu ngập tim
Đất Mũi trời thu nghe khúc nhạc
Đường xa mai sớm nhớ về tìm.