Cà Mau bận việc quá trung thu
Điện khí biển nam rộn chuyến tàu
Một mạch thuyền nhanh xuôi Đất Mũi
Mỗi năm đất cũ lấn thêm bàu.