Không riêng công lớn với hoàng triều,
Mà việc dân quê cũng gánh đều.
Dẫn nước vào đồng nông ấm dạ,
Bắc cầu mở chợ, dệt chăm yêu.
Các đời Ứng Mão nhờ ơn mãi,
Trăm họ Hương La nhớ đức nhiều.
Đèn nến xuân thu thờ phụng tổ,
Nhắc người biến cố chớ quên theo.

tửu tận tình do tại