Xuân tự phương nào dạt đến đây
Tích xưa bàng bạc ở nơi này
Phong phanh tà áo màu xuân thắm
Riêng nét dịu dàng quyến rủ thay!

tửu tận tình do tại