Nửa phần giá buốt đã bay xa
Cộng hợp không gian khí thuận hoà
Tí tách mưa rơi trên thảm cỏ
Líu lo chim hót trước thềm nhà
Nắng hồng lém núi vui tươi đến
Gió mới mơn hoa đẹp đẻ ra
Hiểu tấm lòng vương - xuân mở rộng
Xua làn bấc chướng giúp dân ta

tửu tận tình do tại