Núi Cao Đôi nảy một chi long
Lặn nổi theo nhau khắn khít lòng
Đường vượt đất cao qua trạm dịch
Dáng nằm voi phục uốn lưng cong
Lần vua ngự giá đến đây xem
Phước Tượng ban tên giáng chỉ kèm
Khe núi Bắc Nam ngăn giới Tổng
Bảy về Phú Lộc, Bắc ba thêm
Vó ngựa duỗi chân băng xuống biển
Hành doanh Linh Thái chốn hùng oai
Thuý Vân thế núi hàng cao lớn
Ngoái cổ Cao Đôi chầu lạy ngoài
Gốc rễ thoát ra xuống cát bằng
Xóm làng liền lạc lối đi băng
Biết dừng với biển hằng trăm dặm
Vọng hướng kinh thành rộng rãi chăng

tửu tận tình do tại