Đá trắng nằm kề cạnh đá đen
Mỗi bề thuần khiết giữ màu tên
Rồng trời nước bạc thông hai cõi
Đàm núi cây xanh suốt một miền
Sóng gió bình thường luôn dạt tới
Ghe thuyền thận trọng tránh sang bên
Ngàn năm vẫn rõ trong tầm mắt
Cổ võ nhân gian gắng sống hiền

tửu tận tình do tại