Nổi giữa cát chuồi ngọn Thuý Vân
Rừng châu lấp lánh bóng chiều dâng
Pháp hoa câu kệ ngân nga vọng
Bát nhã hồi chuông thánh thoát ngân
Ngài ngự tuần du dùng quán hạc
Vua hài thủ bút tạc bia văn
Đức dày Phật Tổ năng vô lượng
Y bát ơn trao phải đáp đền

tửu tận tình do tại