Núi biển muôn trùng quần tụ đây
Nơi vùng xung yếu khó khăn này
Chiến trường sắc tộc: người, thư... đến
Địa thế chướng cuồng: đá, cát... vây
Chủ đất rào khung trừ hoạ chướng
Uy trời ngăn vách tránh tai bay
Miếu đường tồn tại nhờ thu nhập
Phước đức hiền tài cứu dưới tay

tửu tận tình do tại