Hoa ngát đường xuân chim hót vang
Trường Đình thời tiết đẹp vô vàn
Cõi đời lắm bận vương cay đắng
Nhân thế bao lần gội chứa chan
Ly biệt ngậm ngùi tình thắm thiết
Chia tay bịn rịn ý bàng hoàng
Khí hoà, đức độ ân ban xuống
Đền đáp ơn vua phụng bệ vàng

tửu tận tình do tại