Già yếu tới nơi muốn cáo quan
Bàn Môn thôn dã thảnh thơi nhàn
Gò hoang trốn khách tâm thơ thái
Bóng mát che thân trí nhẹ nhàng
Chuyện cũ công lao gay luận xét
Tích xưa danh vị khó suy bàn
Vẽ rồng cần phải tinh mầu bút
Chớ có nghênh ngang ý tưởng càn

tửu tận tình do tại