Chèo thuyền qua Vũ Yến dong chơi
Vượt lối Văn Khê thông suốt rồi
Nương Đảo Côn, làng vui tấp nập
Cạnh hang rồng, nhánh lớn giao bôi
Lắm sông kề cận dăng liền dải
Nhiều núi hình chuông giáp kế bồi
Hùng tráng rõ ràng ai cũng thấy
Lưu thông hiển hiện chính là nơi
Lạn Mạn đêm qua dừng ở lại
Chính Công sáng dậy đến nơi rồi
Kỳ Anh tạm nghỉ chân lần cuối
Đứng bóng ngày lên chiếu đỉnh trời

tửu tận tình do tại