Thiên hình vạn trạng giữa trần gian
Dấu tích nơi đây đáng luận bàn
Núi lấn lồi chân đùn nước cuốn
Gió dồn xua sóng dập cờ tan
Tung tăng lưu thuỷ tìm đường thoát
Thăm hỏi thổ man kiếm lối sang
Hai ngõ: an, nguy - gay định liệu
Đúng sai dấn bước khó vô vàn!

tửu tận tình do tại