Cao hứng Nghĩa Duy đến dự chơi
Gặp nhau hoan hỷ cụng ly mời
Bên lầu thấp thoáng buồm căng lướt
Dưới gác lan man tiếng nói cười
Tình tự mỹ nhân lườm ánh mắt
Trang nghiêm chủ khách giữ lằn môi
Ung dung tay vuốt chòm râu bạc
Một cảnh phong lưu thật tuyệt vời

tửu tận tình do tại