Vu San, Vu Giáp... cách riêng trời
Chọn một cõi nhàn thoát tục chơi
Nhiễm lấy sắc tài do phận số
Nhận vào sóng gió tại duyên đời
Dây tơ nhả sợi bay theo gió
Khúc hát vang câu gợi nhớ lời
Chẳng biết sau này còn gặp gỡ
Hương nồng thừa ấm gối người ơi!

tửu tận tình do tại