Giáp bờ đông đúc tiễn nhau
Mái chèo lưu luyến ngoảnh đầu trông nghiêng
Nước xuôi ra biển cùng thuyền
Đêm treo cao nỗi lo miền Bắc xa
Ngựa đau vẫn rán sức già
Bởi trâu đã mệt đang đà nghỉ ngơi
Ba triều lời hứa suông hoài
Năm điều lợi ích tính dài thiệt hơn.
Nỗi lòng muôn mối ngàn cơn
Gần trăm tuổi thọ mãi còn liệu mưu
Chân và mắt đã cùng suy
Năm lạnh rét buốt chia ly phương này
Đôi dòng lệ chảy buồn thay
Quanh co uốn khúc sương dày mưa sa
Tới lui cất tiếng sầu ca
Đến khi đã muộn nhìn ra cúc tùng
Dằng dai phong vật chập chùng
Vầng trăng soi dấu muôn trùng nhớ nhau
Một vòng tròn khuyết thoáng mau
Cho ngày hội ngô cùng nhau hẹn hò

tửu tận tình do tại