Thọ như Bành Tổ thảy đều mong
Tên họ ghi cùng với núi sông
Nếm đủ mùi đời rồi liệt xác
Trả xong món nợ mới tiêu vong
Quan trung kính lão mặc nhiên biết
Thời trẻ hưởng bình vị tất thông
Tám chục bước lên đường bách tuế
Bốn mươi bao kẻ vội đi đong

tửu tận tình do tại