Thế tục nhơn tình ngắm đã suy,
Lập nên Khổng hội để duy trì.
Căn nguyên đạo đức tô bồi lại,
Nền tảng luân thường tiếp tục xây.
Nương gậy thánh hiền cho vững gối,
Mài gươm nhân nghĩa sẵn cầm tay.
Dùng khoa giáo huấn thay kiềm kẹp,
Viện lẽ càn khôn dạy hợp bầy.