Thế tục nhơn tình ngắm đã suy
Lập nên Khổng hội để duy trì
Căn nguyên đạo đức tô bồi lại
Nền tảng luân thường tiếp tục xây
Nương gậy Thánh hiền cho vững gối
Mài gươm nhân nghĩa sẵn cầm tay
Dùng khoa giáo huấn thay kiềm kẹp
Viện lẽ càn khôn dạy hợp bầy.