Cũng chẳng nhiều nhưng cũng chẳng không
Râu nầy riêng biệt kiếp đàn ông
Giương mày thẹn với phường khăn yếm
Mở mắt buồn tênh cảnh núi sông
Dài quá Bàng Hồng vừa mụ tóm
Ngắn rồi Tào Tháo nỡ ai dung
Chi bằng cạo quách là hơn cả
Đừng để râu chi khỏi thẹn thùng