Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:52

水調詞其八

瀚海長征古別離,
華山歸馬是何時。
仍聞萬乘尊猶屈,
裝束千嬌嫁郅支。

 

Thuỷ điệu từ kỳ 08

Hãn Hải trường chinh cổ biệt ly,
Hoa Sơn quy mã thị hà thì.
Nhưng văn vạn thặng tôn do khuất,
Trang thúc thiên kiều giá Chất Chi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Biệt ly xưa trường chinh Hãn Hải
Ngựa khi nào trở lại Hoa Sơn
Nhưng vì chúa tính thiệt hơn
Thiên kim xuất giá ngậm hờn, Chất Chi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cổ biệt ly chiến dài Hãn Hải
Ngựa bao giờ trở lại Hoa Sơn
Vạn xe khuất phục gia tôn
Cho trang điểm đẹp gả nàng Chất Chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chiến chinh Hãn Hải biệt ly xưa
Hồi ngựa Hoa Sơn biết lúc nào?
Nghe nói ngôi cao còn tính toán
Xếp đồ người đẹp gả Hung Nô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời