Thềm Ngu đâu đợi múa mấy tuần,
Ngọc bạch phương xa cống đã gần,
Đức sáng nuôi khác đâu nghìn dặm
Vỗ về nhân ái tựa người thân.
May bồi Chu yến thanh quang tiếp,
Chúc chén Nghiêu gần thoả đức thân.
Nước xa mới đội ân sủng lớn,
Cùng dâng lời chúc tụng đức hoàng nhân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.