Đại Biệt đầu non Hán Khẩu coi
Đá Ngô thành Miện giáp chân rồi
Nước thu tản mát cò xa bến
Chiều xuống râm ran ve mấy nơi
Xích Bích khói mờ tiêu lính Nguỵ
Hoàng Châu trăng lợt chiếu Tô chơi
Anh hùng tiêu sái danh còn đấy
Ta thích cuồng ngâm chẳng thẹn trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.