Rượu lục, đèn xanh, câu chuyện khuya
Quê nhà mây biển cách muôn bề
Đau lòng lưu lạc chung tình khách
Người giống hoa rơi, tôi - cỏ lìa


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần Phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi)/ NXB Long Giang, 1950.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)