Tiếp dẫn nước hoàng cung một suối
Vua chưa từng ngó tới bao giờ
Nước có tình? Thật chẳng ngờ
Vào cung uất nghẹn, lờ đờ chẳng trôi!

tửu tận tình do tại