Nhắn người lỗi hẹn đừng mơ...
Lần sau gặp hẳn... duyên chờ.... trăm năm.
Tơ xưa chết một kiếp tằm
Dẫu rằng nhung nhớ tím bằm ruột gan
Tìm nhau chi để lỡ làng
Món nợ cũ vứt bên đàng chiều qua
Con tàu rời bỏ sân ga
Thương yêu theo gió bay xa cuối trời
Người ta lỗi hẹn với tôi
Một lần trách, để một đời mất nhau


11-1-2006