Gió xuân thổi nhẹ nhàng hoa rụng
Buồn nhớ nhau ngồi ngóng xin thua
"Trường Môn phú" tiền đâu mua
Ngâm thơ "Đoàn phiến" em thừa sầu đau

tửu tận tình do tại