Hơi lạnh nhẹ điêu cừu.
Bên rừng khô lối cũ,
Dòng sông ngựa uống,
Hào hứng du du.
Mộng ngắn y nguyên giang biểu,
Giọt lệ rưới Tây châu.
Một chữ không đề được,
Lá rụng khơi sầu.

Chở lấy bạch vân về tới,
Hỏi ai đeo sở bội,
Rỡn bóng trung châu.
Bẻ hoa lâu tặng biệt,
Hiu hắt một màu thu.
Hướng bình thường nhịp cầu dòng nước,
Đợi bầy âu chẳng phải trước kia đâu.
Trơ hoài cảm,
Chỗ tà dương rọi,
Luống ngại lên lâu.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.