Lòng đã hiểu lòng chết nhẹ đâu
Bao năm xa bấy nhớ thương nhau
Mưa bay gió nhẹ, nhàn vừa hạ
Lá rụng thềm đầy sâu vẫn kêu
Đèn vắng ngại bàn tay kiếm giỏi
Chiếu êm ưa lắng tiếng đàn sâu
Trước nay cùng hẹn già mây suối
Đâu hám trên đời tiếng tốt nêu.

tửu tận tình do tại