Người đời kết bạn nhau bằng tiền,
Chơi chẳng thân nhau tiền chẳng nhiều.
Ví có tạm thời cùng hứa hẹn,
Viển vông như khách qua đường chiều.