Nhà cỏ khách không hám đến đây
Cửa thiền cứ để mở thâu ngày
Quyển thơ hải khách ngâm nga mượn
Chồng sách mù non phảng phất bay
Bạn mới ngồi đây tâm tính sáng
Sư quê thuyết hệ lẽ thiền hay
Phương nam nghe nói xuân về sớm
Mai núi hẳn gìn giữ bấy nay

tửu tận tình do tại