Nhà năm đời nếp sống thanh bần
Trâm hốt sao bằng ruột thịt gần
Đậu nước có nhờ còn tạm đủ
Bạc vàng không biết chẳng bao cần
Đi về triều thị người nhem bụi
Mơ đến Nga Mân mây biếc vươn
Đêm lặng sương cao sao trải rộng
Ngắm vầng trăng lạnh lẻ loi thân

tửu tận tình do tại