Đầu sông một con cò
Vỗ cánh, kêu trong trẻo
Chờ gió bay khắp nẻo
Chẳng không có chí to

tửu tận tình do tại